Spreadsheets วิเคราะห์ทรัสแบบดีเทอร์มิเนต โดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อ.ดอน)

เจี๊ยะป้าบ่อสื่อ #12 : สเปรดชีตช่วยวิเคราะห์ทรัสแบบดีเทอร์มิเนต

==========

วิธีที่ผมพัฒนาขึ้นครับ เหมาะสำหรับ

- ศึกษาการวิเคราะห์ทรัสในวิธีที่ต่างออกไป เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น

- อาจารย์สามารถออกข้อสอบโดยกำหนดแรงกระทำให้แตกต่างกันได้สำหรับนศ.แต่ละคน เพราะตรวจคำคอบได้ง่ายแค่เปลี่ยนค่าแรง

- กินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไร (เจี๊ยะป้าบ่อสื่อ)

----------

ทำไว้ 7 รูปแบบ คือ จำนวน 3 ชิ้นส่วน ถึง 15 ชิ้นส่วน ซึ่งมีข้อสังเกตว่า โดยทั่วไป ทรัสแบบดีเทอร์มิเนต จะมีจำนวนชิ้นตั้งแต่ 3 ชิ้นส่วน แล้วขยับเพิ่มทีละ 2 ตือ 3, 5, 7, 9,....

----------

เว็บไซต์ อ.ดอน

https://sorakarn-kmutnb.com/

Complete and Continue  
Discussion

0 comments