Spreadsheets การคำนวณการถอดปริมาณวัสดุโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผมได้ส่งโปรแกรม Excel ซึ่งว่าด้วยการคำนวณการถอดปริมาณวัสดุโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผมเองได้ทบทวน เรียบเรียง อ้างอิงมาจากหลักทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์ในการทำงาน อยากให้พี่ๆ เพื่อนๆ หรือน้องๆ 

วิศวกรทั้งหลาย ช่วยทดสอบการใช้งานดู ไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดหน่อยเท่านั้น ยังไงขอคำแนะนำ ติชมด้วย 

และสุดท้ายขอขอบคุณทาง tumcivil ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นายภานุวัฒน์ เนตรประภา วิศวกรโยธา ภย.20329

จากวชรวิศวกรรม โทร 087-0204642

Complete and Continue  
Discussion

0 comments