ดาวน์โหลดเอกสาร + โปรแกรม Civil Lab Pro + ทั้งหมด เกี่ยวกับ Civil Lab Pro

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ (TumCivil.com) (หรือลิงค์รวมข้างล่าง ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้งานต่างๆ)


โปรแกรม Civil Lab Pro V.1.0.0

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ และรายงานผล การทดลองทางด้านปฐกลศาสตร์ และทดสอบวัสดุ สามารถรายงานผล ได้ทั้งในรูปตาราง และ กราฟ ผู้ใช้สามารถออกผลการทดสอบ ทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของตนเองได้

CivilLabPro ย่อมาจากคำว่า Civil Engineering Laboratory Professional Program

หมายถึง โปรแกรมช่วยคำนวณด้านปฏิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมโยธา

CiviLabPro Version 1.0.0 ชุดนี้ ประกอบด้วยการทดลองด้านปฐพีกลศาสตร์

(Soil Testing Laboratory) และ การทดลองด้านวัสดุ (Materials Testing Laboratory)


Soillab Laboratory

การทดลองที่ 1 การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหน่วยน้ำหนักในดิน

การทดลองที่ 2 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน

การทดลองที่ 3 การทดสอบการเจาะสำรวจดิน

การทดลองที่ 4 การทดสอบหากำลังแบกทายของดินในสนามแบบหยั่งเบา

การทดลองที่ 5 การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน

การทดสอบที่ 6 การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์

การทดลองที่ 7 การทดสอบหาขีดจำกัดของอัตเตอร์เบอร์ก

การทดลองที่ 8 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

การทดลองที่ 9 การทดสอบการบดอัดดิน

การทดลองที่ 10 การทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การทดลองที่ 11 การหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย

การทดลองที่ 12 การทดสอบการยุบอัดตัวคายน้ำ

การทดลองที่ 13 การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง

การทดสอบที่ 14 การทดสอบแรงเฉือนแบบไม่ถูกจำกัด

การทดสอบที่ 15 การทดสอบหาค่ากำลังอัดของดินแบบสามแกนMaterials Testing Laboratory

การทดลองที่ 1 การหาค่าการดูดซึมน้ำของอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง

การทดลองที่ 2 การหาค่าแรงอัดของอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง

การทดลองที่ 3 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ

การทดลองที่ 4 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กข้ออ้อย

การทดสอบที่ 5 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของเหล็กรูปพรรณ

การทดลองที่ 6 การทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนของเหล็กเสริม

การทดลองที่ 7 วิธีทดสอบคุณสมบัติรอยเชื่อมของเหล็กเหนียว

การทดสอบที่ 8 การหาความชื้นของไม้

การทดสอบที่ 9 การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของไม้แนวขนานกับเสี้ยนไม้

การทดลองที่ 10 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีต

การทดลองที่ 11 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้

การทดสอบที่ 12 การทดสอบจุดต่อไม้ยึดด้วยสลักเกลียวแนวตั้งฉากเสี้ยน

การทดสอบที่ 13 การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต

การทดสอบที่ 14 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของคอนกรีต

การทดลองที่ 15 การทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงของคอนกรีต

การทดลองที่ 16 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็กเสริม

Civil_Lab_Manual.pdf
SoilSheetFull.pdf
materialsheetfull.pdf
Complete and Continue  
Discussion

0 comments