แนะนำ LAB SOIL (Soil Mechanics Laboratory)

ไฟล์การสอน การทดลองวิชาปฐพีกลศาสตร์ (เกษตร) (Soil Mechanics Laboratory)


• ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ด้วยความอนุเคราะห์สื่อนี้โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มอบให้ TumCivil.com

• เพื่อร่วมกันพัฒนาและเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

App A.pdf
Download
Complete and Continue  
Discussion

0 comments