เอกสารประกอบ และ ความเป็นมาของโครงการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และ ประมวลผลโดย AutoCAD Civil 3D” รุ่นที่ 1

ผศ.อาทร จูปราง, ผศ.กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์, อ.ณรงค์ พูนพจน์มาศ, อ.ก้องไกล สรโยธิน

โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ร่วมกับ

TumCivil.com Training Center


วัตถุประสงค์และตารางเรียน.pdf
Total-station-using-for-surveying-58_2P.pdf
_AutoCAD Civil 3D with Surveying.pdf
Complete and Continue  
Discussion

0 comments