เปลี่ยน scale แล้วสัญลักษณ์ รูปตัดหาย

Complete and Continue