Online Training - เทคนิคการควบคุมงาน+การตรวจสอบในการก่อสร้าง


ขั้นตอนการสมัครเรียน


ท่านสามารถเข้าเรียนได้ โดยการไปเลือกซื้อหลักสูตร ONLINE


เลือกหลักสูตรที่ต้องการที่นี่


หรือ LINE มาที่ LINE ID = @tumcivil.com

Course Curriculum (บทเรียน)


  อ.รณรงค์ กระจ่างยศ
Available in days
days after you enroll
  อ.ชูเลิศ จิตเจือจุน (วุฒิวิศวกร)
Available in days
days after you enroll

หัวข้อในการบรรยาย


- พื้นฐานการควบคุมงานและรายละเอียดของการทำงานเบื้องต้น

 - งานถมดิน

 - งานขุดดินก่อสร้างอาคาร

  - การเตรียมการหน่วยงานก่อสร้าง

 - งานวางผัง

 - งานคอนกรีต

 - งานไม้แบบ

 - งานตอกเสาเข็ม

 - งานโครงสร้างรากฐาน ตอม่อ เสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก

 - งานโครงสร้าง พื้น ถนน ทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก

 - งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

 - งานติดตั้งกระจกและอะลูมิเนียม

 - งานปูกระเบื้อง เซรามิค แกรนิต หินอ่อน

 - งานผนังก่ออิฐ, ฉาบปูน

 - ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

 - การติดตั้งผนังและพื้นสำเร็จรูป

 - งานระบบ, ท่อประปา, ท่อระบายน้ำภายในอาคาร

 - การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 - งานระบบไฟฟ้ากำลัง, แสงสว่าง และระบบโทรศัพท์

 - งานติดตั้งนั่งร้าน

 - สรุปเทคนิคการควบคุมงานต่างๆ

----------------------------------------------

 - หลักการในงานตรวจสอบอาคารและโครงสร้าง

 - หลักการในงานตรวจสอบอาคารและโครงสร้าง

 - การวิเคราะห์ปัญหาของโครงสร้างที่เสียหาย

 - การวิบัติของโครงสร้าง

 - การตรวจสอบและประเมินปัญหาโครงสร้าง

 - เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างโครงสร้าง

 - เทคนิคการตรวจสอบแก้ไขงานฐานราก

 - การทรุดตัวและการแก้ไขปัญหางานฐานราก

 - เทคนิคการซ่อมแซมโครงสร้าง และ การนำไปใช้

 - ปัญหาต่างๆ และ ตัวอย่างการทำงานในกรณีศึกษาต่างๆ